Regulamin sklepu
I. Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym ZEROTYKI działającym pod adresem internetowym: www.zerotyki.pl
a. Definicje
Sprzedawca – Grażyna Kamińska, NIP 5431126292, REGON 384109080
Kupujący – osoba fizyczna (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.
Sklep – serwis internetowy poświęcony sprzedaży detalicznej prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zerotyki.pl

Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cena netto – cena niezawierająca podatku VAT, wyrażona w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.
Cena brutto – cena zawierająca podatek VAT, wyrażona w złotówkach, nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru.
Dostawcy- należy przez to rozumieć podane w Regulaminie Firmy Kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą.
Koszty dostarczenia Towaru – opłaty za dostawę Towaru do Kupującego. Kwoty te są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu i widoczne dla Kupującego podczas zamawiania Towaru.
Zamówienie – rozumie się przez to grupę Towarów określonych przez Kupującego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem, do realizacji i dostarczenia.
II. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień
1. Do korzystania z usług www.zerotyki.pl  niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz i numer telefonu kontaktowego.
2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego treść w całości,
b. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w niniejszym Regulaminie.
3. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy swojego hasła dostępu do Konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim i jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła lub zapoznania się z nim przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu).
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. Klient może wysłać oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail zerotyki@gmail.com. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma żadnego skutku w stosunku do wcześniej zawartych umów sprzedaży, chyba że Sklep i Klient wspólnie postanowią inaczej.
5. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupów wymaga prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego (a zwłaszcza wymaganych w formularzu danych osobowych, kontaktowego numeru telefonu, adresu e-mail i hasła), wyrażeniem przez Kupującego zgody na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu.
a. Rejestracja jest procesem jednorazowym.
b. Zamówienia dokonywane są przez podanie loginu (e-mail) i hasła.
c. Hasło i login mają charakter poufny.

6. Kupujący składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu i dokonuje za nie opłaty w dowolnej formie akceptowanej przez Sklep.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie Kupującemu e-maila z numerem Zamówienia.
9. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a. złożonych nieprawidłowo,
b. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
10. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00).
11. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu, kontakt telefoniczny: 690 590 081 lub przez adres email: zerotyki@gmail.com.
13. Dokumentem sprzedaży jest faktura lub paragon.
14. Sprzedawca dostarcza Towar Kupującemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury lub paragonu wysyłanych drogą elektroniczną.
15. W razie wystąpienia braku Zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru.
16. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru.
17.Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
18. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w art. 556 oraz art. 5561-5563KC.
19. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
20. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu bądź wprowadzania innych zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
21. Koszty odesłania wymienianego produktu do Sprzedawcy oraz koszt powtórnej wysyłki produktu do Kupującego pokrywa Kupujący.
22. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.


III. Zasady płatności

1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Możliwe formy płatności to:
a. przelew bankowy: 

b. szybkie płatności obsługiwane przez Przelewy24

IV. Termin płatności:

1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

IV. Dostawa oraz termin
1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia za granicę są realizowane po ustaleniu osobnych kosztów wysyłki.

2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
3. Sposoby, Koszty oraz Obszar dostarczenia Towaru są widoczne na stronie internetowej Sklepu podczas składania Zamówienia.
5. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Dostawca skontaktuje się w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. W razie przypadku ponownej nieskutecznej dostawy z winy Kupującego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.
6. Przy dostawie Towaru Kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, czy jest zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamówienia.
7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, jej niekompletności lub niezgodności z Zamówieniem, Kupujący proszony jest o nie przyjęcie takiej przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę, protokołu zwrotu.

8. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych , chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

8. W razie opóźnienia Sprzedawcy Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

V. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży opisanej w punkcie II bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zerotyki@gmail.com
3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
4. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności za Towary, objęte oświadczeniem o odstąpieniu oraz koszty dostarczenia tych Towarów, jeżeli zostały poniesione przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowienia z pkt 9 poniżej. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraził wolę innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Towaru.
7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towary Sprzedawcy na adres: Grażyna Kamińska ul. Ślusarska 18/68 15-714 Białystok niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca może zwrócić Kupującemu kwotę wartości Towaru, ale obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Towaru.


VIII. Ochrona danych osobowych
1. Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia: 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Towarów. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Żądanie takie Kupujący winien zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zerotyki@gmail.com
3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to poprzez udzielenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach itp.)
4. Firma Grażyna Kamińska, ul. Ślusarska 18/68 15-714 Białystok, nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim, firmom ani organizacjom danych personalnych, czy adresowych Kupującego.


IX. Sklep
1. Aby skorzystać ze Sklepu niezbędne jest:
a. łącze internetowe,
b. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,
c. włączona obsługa plików cookies,
d. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
e. aktywne konto e-mail.

Zaleca się stosowanie przez Kupującego oprogramowania antywirusowego.
2. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Sklepu, jednak zastrzega sobie prawo do wystąpienia błędów technicznych oraz problemów technicznych podczas zakupu w Sklepie.  W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Kupujący powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej zerotyki@gmail.com Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Sklepu.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
niekompatybilność Sklepu ze sprzętem i oprogramowaniem Kupującego, czyli użytkownika końcowego, lub z jego przyłączem do sieci Internetowej; trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem, które leżą po stronie Kupującego. Wszelkie treści umieszczone w Sklepie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa i nie może się odbywać bez zgody Sprzedającego.
X. Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć takie usługi jak :
• Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu,
• Umożliwienie Kupującym składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
• Umożliwienie Kupującym rejestracji kont użytkowników w Sklepie i utrzymanie tych kont,
• Umożliwienie komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu i poczty elektronicznej,
• Otrzymywanie przez Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail newslettera, informacji o rabatach lub promocjach.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący wyświetli stronę internetową Sklepu lub z chwilą zarejestrowania się Kupującego zgodnie z punktem II.
3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz są świadczone przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonywania przez Kupującego zakupów w Sklepie i korzystania ze strony internetowej Sklepu.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.
5. Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu, a w przypadku Kupujących zarejestrowanych – poprzez usunięcie konta Kupującego.
6. Sprzedawca informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. Pliki „cookies“, czyli małe pliki tekstowe służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Pliki Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Kupującego i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
XI. Reklamacja i zwrot towaru
1. W przypadku stwierdzenia braku towaru lub wadliwości dostarczonego towaru, Kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zerotyki@gmail.com lub listownie na adres: Grażyna Kamińska, ul. Ślusarska 18/68 15-714 Białystok.
2. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), nazwę reklamowanego Towaru, datę jego otrzymania oraz opis stwierdzonego problemu/wady i swojego żądania.
3. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem uzupełnienia reklamacji.
4. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu, Sprzedawca ma prawo zwrócić się do Kupującego o przesłanie na koszt Sprzedawcy kwestionowanego produktu celem wykonania czynności wyjaśniających.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kupującego.


XII. Postanowienie końcowe
1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2014, poz. 827) i innych regulacji prawnych w zakresie świadczonych usług.2.Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Kupującego będącego konsumentem. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem – sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.
4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie nie działających wstecz. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

W przypadku dodatkowych pytań i uwag, proszę o kontakt przez e-mail: zerotyki@gmail.com

 

Regulamin przedsprzedaży

I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki przedsprzedaży produktów z opisem „PRZEDSPRZEDAŻ”.
2. Organizatorem przedsprzedaży jest Grażyna Kamińska prowadząca sklep pod adresem internetowym www.zerotyki.pl

II. Termin i miejsce przedsprzedaży:

II. Przedsprzedaż prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sklepie internetowym
 www.zerotyki.pl


III. Uczestnicy przedsprzedaży:

1. W przedsprzedaży może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem” lub „Klientem”), która zakupiła produkt z opisem „PRZEDSPRZEDAŻ” na stronie internetowej www.zerotyki.pl


IV. Warunki udziału

1. Przedsprzedażą objęte są zamówienia Uczestnika złożone w Sklepie Internetowym
 www.zerotyki.pl
2. Formy płatności dostępne do produktów objętych przedsprzedażą na stronie  www.zerotyki.pl
przedpłata przelewem tradycyjnym, przelew24.
W przypadku braku płatności w przeciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, organizator zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia bez wcześniejszego informowania klienta.
3. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami.
4. Uczestnik przedsprzedaży może skorzystać z niej jednorazowo.
5. W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany dotyczacej parametrow zamowienia, Uczestnik zobowiazany jest przeslac informacje na adres mailowy Organizatora – zerotyki@gmail.com z adresu mailowego Uczestnika wskazanego w zamowieniu zrodlowym.
Zmiany zamowienia przekazane w innej formie nie beda uwzglednione.
6. W przypadku jezeli termin realizacji zamowienia nie spelnia oczekiwan Uczestnika, istnieje mozliwosc rezygnacji z zamowienia.
Przyjecie rezygnacji z zamowienia nastepuje wylacznie w formie elektronicznej na maila Organizatora – zerotyki@gmail.com
Potwierdzenie rezygnacji z zamowienia nastepuje w takze w formie elektronicznej z adresu e-mail wymienionego powyżej.

V. Uprawnienia organizatora:


1. Organizator ma prawo weryfikować Uczestników pod kątem zgodności z zasadami przedsprzedaży.
2. Organizator realizuje wysylke produktow przedsprzedazowych wedlug kolejnosci zgloszen – daty zamowienia oraz dodatkowych kryteriow tj.: platnosc, dostepnosc wskazanego koloru produktu.
3. Organizator zobowiazuje sie do zrealizowania zlozonych przedsprzedazowo zamowienien w termienie okreslonym przy rejestracji zamowienia w zaleznosci od dostaw zewnetrznych.
4. W przypadku braku mozliowsci realizacji zamowienia z dniem okreslonym w rejestracji,  zamowienie przedsprzedazowe zostaje automatycznie anulowane.
5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem przedsprzedaży, tj. udzielaniem informacji na temat przedsprzedaży, rozpatrywaniem reklamacji, sprawuje Organizator.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.zerotyki.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping